O nas

Firma Si-Cura zajmuje się produkcją zaawansowanej aparatury medycznej.  Całość opracowań realizowana jest przez dział konstrukcyjny.

Proces wytwarzania aparatury medycznej został oparty o najnowsze technologie. Produkty są zgodne z surowymi normami oraz dyrektywami medycznymi.


Czym się zajmujemy?

 • sprzedaż profesjonalnej aparatury medycznej
 • opracowywanie i konstrukcja nietypowych, innowacyjnych rozwiązań stosowanych w diagnostyce medycznej
 • szkolenia z zakresu obsługi urządzeń i programów medycznych
 • dostosowywanie infrastruktury informatycznej ośrodków leczniczych do aktualnych wymagań
 • serwis techniczny, wykonywanie okresowych przeglądów i napraw aparatury medycznejSi-Cura Sp. z o.o.

ul. Władysława Żeleńskiego 101
31-353 Kraków
NIP: 6772380945
REGON: 123086727
KRS: 0000509631

Biuro: 12 44 20 134

Telefon komórkowy: 536 777 726

Fax: 12 39 77 924


Regulamin sklepu:

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Si-Cura (nazwa sklepu), dostępny pod adresem internetowym www.si-cura.pl , prowadzony jest przez Si-Cura sp z o o(nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w Krakowie przy ul. Wrocławska 37a / 322 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Krakowa Krowodrza  XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000509631, o kapitale zakładowym 5000 zł , NIP 677 238 09 45, REGON 123086727

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Sprzedawca - Si-cura sp z o o (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w Krakowie przy ul. Wrocławska 37a/322., kod pocztowy 30-011, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla/w Krakowa Krowodrza XI Wydział Gospodarczy Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000509631, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 677238 0945, REGON 123086727

 1. 1. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. 2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 3. 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.si-cura.pl
 4. 4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 6. 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. 7. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. 8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. 11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. W. Żeleńskiego 101, 31-353 Kraków
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@ssi-cura.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 12 442 0134
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 04 1020 2906 0000 1902 0390 1501
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.30 - 16.00

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową 
 2. b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. c. włączona obsługa plików cookies,,
 4. d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2.  Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.    

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

  Koszyk

  Twój koszyk jest pusty.

  Dokonaj swoich pierwszych zakupów